ЛАБОРАТОРІЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СТАРІННЯ

Керівник – доктор медичних наук Анатолій Васильович ПИСАРУК 

Лабораторія заснована у 1991 р. доктором медичних наук, професором Володимиром Платоновичем Войтенко на базі лабораторії генетики.

Основними напрямами досліджень є моделювання процесів старіння фізіологічних систем організму та популяції; розробка методів оцінки біологічного віку людини та тварин; епігенетичні дослідження впливу умов розвитку організму на тривалість життя та вікову патологію;  пошук методів продовження життя.

Під керівництвом професора В.П. Войтенко розроблені методики визначення біологічного віку людини. Вченим запропонована еволюційно-генетична (балансова) теорія старіння, яка базується на понятті антагоністичної плейотропії та сучасній концепції надійності біологічних систем. Проведено унікальне дослідження пар близнюків середнього і похилого віку, визначена кількісна оцінка впливу спадкових чинників на фізіологічні системи організму і розвиток асоційованої з віком патології. Наукові розробки В.П. Войтенко з дослідження генетичних механізмів старіння та вік-залежної патології у 1984 р. відзначені Державною премією УРСР.

За активної участі А.В. Писарука в лабораторії розроблена теорія молекулярно-генетичних механізмів функціонування онтогенетичного годинника, запропоновано інтегральний показник екосоціальної агресивності довкілля для населення, запропонована методика визначення  темпу старіння та максимальної тривалості життя популяції за даними повікової смертності на основі формули Гомперца. Встановлено чітку залежність ризику виникнення діабету 2-типу від умов раннього онтогенетичного розвитку: у дітей матерів, вагітність яких припадала на період голоду в 1932-1933 рр., значно вищий ризик розвитку діабету 2-го типу. Розроблена факторна модель смертності від головних причин, на базі якої ідентифіковані фактори міжрегіональних варіацій. Зроблені оцінки сукупного внеску демографічних, економічних, екологічних і соціальних чинників в міжрегіональну дисперсію смертності.

Наукові дослідження продовжуються у важливих для сучасної геронтології напрямках з метою створення експертної системи оцінки біологічного віку людини на основі нейромережевих алгоритмів, пошуку методів подовження життя шляхом  впливу на умови розвитку організму, розробки епігенетичної теорії старіння організму.

Нагороди і відзнаки. Войтенко В.П. – Заслужений діяч науки і техніки України (2009), Державна премія УРСР (1984).

Контакти: телефон – +38 (050) 937-0734.

Запитання або повідомлення для лаб. мат.моделювання процесів старіння