ЛАБОРАТОРІЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СТАРІННЯ

Керівник – доктор медичних наук Анатолій Васильович ПИСАРУК 

Лабораторія заснована у 1991 р. доктором медичних наук, професором Володимиром Платоновичем Войтенко на базі лабораторії генетики.

Основними напрямами досліджень є моделювання процесів старіння фізіологічних систем організму та популяції; розробка методів оцінки біологічного віку людини та тварин; епігенетичні дослідження впливу умов розвитку організму на тривалість життя та вікову патологію;  пошук методів продовження життя.

Під керівництвом професора В.П. Войтенко розроблені методики визначення біологічного віку людини. Вченим запропонована еволюційно-генетична (балансова) теорія старіння, яка базується на понятті антагоністичної плейотропії та сучасній концепції надійності біологічних систем. Проведено унікальне дослідження пар близнюків середнього і похилого віку, визначена кількісна оцінка впливу спадкових чинників на фізіологічні системи організму і розвиток асоційованої з віком патології. Наукові розробки В.П. Войтенко з дослідження генетичних механізмів старіння та вік-залежної патології у 1984 р. відзначені Державною премією УРСР.

За активної участі А.В. Писарука в лабораторії розроблена теорія молекулярно-генетичних механізмів функціонування онтогенетичного годинника, запропоновано інтегральний показник екосоціальної агресивності довкілля для населення, запропонована методика визначення  темпу старіння та максимальної тривалості життя популяції за даними повікової смертності на основі формули Гомперца. Встановлено чітку залежність ризику виникнення діабету 2-типу від умов раннього онтогенетичного розвитку: у дітей матерів, вагітність яких припадала на період голоду в 1932-1933 рр., значно вищий ризик розвитку діабету 2-го типу. Розроблена факторна модель смертності від головних причин, на базі якої ідентифіковані фактори міжрегіональних варіацій. Зроблені оцінки сукупного внеску демографічних, економічних, екологічних і соціальних чинників в міжрегіональну дисперсію смертності.

Наукові дослідження продовжуються у важливих для сучасної геронтології напрямках з метою створення експертної системи оцінки біологічного віку людини на основі нейромережевих алгоритмів, пошуку методів подовження життя шляхом  впливу на умови розвитку організму, розробки епігенетичної теорії старіння організму.

Розроблена технологія діагностики темпу старіння основних фізіологічних систем організму і визначення профілю старіння людини. Вона містить моделі біологічного віку серцево-судинної, респіраторної, кістково-м’язової систем організму, мікроциркуляції, автономної регуляції та метаболізму.
Для оцінки темпу старіння використовуються нейромережні алгоритми штучного інтелекту (глибокого машинного навчання) для розпізнавання біологічного віку.

Перевагою розробленої технології є комплексна оцінка темпу і профілю старіння організму, що дає можливість визначити індивідуальний ризик розвитку прискореного старіння та ризики розвитку асоційованих із віком захворювань. Крім того, комплексна оцінка темпу і профілю старіння організму дозволяє визначити найбільш слабкі ланки, на які необхідно здійснювати вплив з метою сповільнення процесів старіння та профілактики найбільш поширених неінфекційних захворювань.

Розроблено програмне забезпечення для визначення біологічного віку, темпу старіння та побудови індивідуального профілю старіння.

Нагороди і відзнаки. Войтенко В.П. – Заслужений діяч науки і техніки України (2009), Державна премія УРСР (1984).

Наукові публікації лабораторії математичного моделювання процесів старіння

Контакти: телефон – +38 (050) 937-0734.

Запитання або повідомлення для лаб. мат.моделювання процесів старіння