ВІДДІЛ КЛІНІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ПАТОЛОГІЇ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ

Професор В.Б.Шатило

Виконуючий обов’язки керівника відділу – доктор медичних наук, проф. Шатило Валерій Броніславович.

Відділ клінічної фізіології та патології внутрішніх органів був організований у 1969 р. шляхом об’єднання відділення вікових змін внутрішніх органів, яким з 1959 р. керував академік АМН СРСР Дмитро Федорович Чеботарьов, і лабораторії функціональної діагностики, яку з 1964 р. очолював Олег Васильович Коркушко.

Академік О.В.Коркушко

Першим керівником відділу з часу його заснування до 1978 р. був академік Д.Ф. Чеботарьов. З 1978 р. до 2021 р. відділ очолював Коркушко Олег Васильович – академік НАМН України, чл.-кор. НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, тричі лауреат Державних премій УРСР і України. З 2021 р. відділ очолює  його учень д.мед.н., професор  В.Б. Шатило. В різні рокиу  відділі працювали відомі вчені, які зробили вагомий внесок у наукові здобутки Інституту. Серед них д.мед.н., професор Л.О. Іванов, д.мед.н., професор К.Г. Саркісов, д.мед.н. Д.М. Котко, д.мед.н. Ю.Т. Ярошенко, д.мед.н., професор В.Ю. Жарінова, д.мед.н. А.В. Писарук, к.мед.н. Д.М. Якименко, к.мед.н. В.П. Терещенко, к.мед.н. М.Д. Чеботарьов.

Наукова робота співробітників відділу проводилась у різних напрямах клінічної фізіології та патології внутрішніх органів.

Досліджено зміни різних ланок і функцій серцево-судинної системи при старінні, вікові особливості механізмів нейрогуморальної регуляції. Показано зниження з віком адаптаційних можливостей серцево-судинної системи, її резистентності до дії стресових чинників, обґрунтовано і впроваджено медикаментозні і немедикаментозні методи корекції патологічних стресових реакцій організму.

Встановлено зростання з віком тромбогенного потенціалу крові, підвищення її в’язкості, агрегаційної активності тромбоцитів і еритроцитів, зниження фібринолітичних властивостей крові, обмеження адаптаційних можливостей системи гемостазу за умов дії стресових чинників (жирове навантаження, введення адреналіну). Розроблено ефективні методи діагностики та лікування ішемічної хвороби серця, порушень серцевого ритму, серцевої недостатності, створено діагностичні алгоритми для визначення ризику розвитку аритмій, інфаркту міокарду, серцевої недостатності в осіб старших вікових груп. Запропоновано і впроваджено індивідуальні програми профілактики кардіоваскулярної смерті, які базуються на результатах визначення вікових особливостей морфо-функціонального стану міокарда, судин та мікросудинного русла з використанням новітніх діагностичних маркерів-кардіотропних аутоантитіл, маркерів апоптозу клітин.

У напрямку клінічної фізіології дихальної системи охарактеризовані вікові зміни кисневого режиму організму та їх значимість у розвитку захворювань дихальної системи. Встановлено зниження адаптаційних можливостей дихальної системи при старінні. Обґрунтована концепція розвитку гіпоксії при старінні, з’ясовано її механізми. Розроблено патогенетично обґрунтовані методи корекції гіпоксичних станів в літньому віці – застосування стимуляторів тканинного дихання, геріатричних засобів, інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань, дихальних тренувань з підвищеним опором на видиху.

З’ясовано особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень у людей старшого віку. Розроблено і впроваджено схеми лікування таких хворих із використанням медикаментозної та немедикаментозної терапії, комплексів фізичної реабілітації, метаболічних антигіпоксичних засобів. У напрямку дослідження проблеми передчасного старіння визначено чинники, які пришвидшують або сповільнюють вікові зміни організму, розроблено методи визначення біологічного віку серця, судин, дихальної системи, автономної нервової системи, що має важливе значення для діагностики варіанту старіння і диференційованого призначення геропротекторів, оцінки їх ефективності.

Проведено клінічну апробацію полівітамінних комплексів, препаратів плаценты, спленіну, тималіну, пептидних препаратів епіфізу, мелатоніну, кверцетину, метаболічних комплексів (окремо та у різних поєднаннях) для сповільнення вікових змін у  людей з пришвидшеним старінням організму. Розроблено і впроваджено схеми диференційованого застосування геропротекторних засобів, визначено їх клінічну ефективність. Для корекції порушених при старінні функції організму розроблено і впроваджено програми фізичних тренувань, інтервальних нормобарчних гіпоксичних тренувань з урахуванням індивідуальних особливостей організму.

З’ясовано механізми предіабетичних порушень вуглеводного обміну у людей старшого віку. Обґрунтовано і впроваджено методи корекції цих порушень (мелатонін, пептиди, інтервальні гіпоксичні тренування, кверцетин).

На даний час сфера наукових досліджень відділу включає вивчення закономірностей функціонування різних фізіологічних систем у людей похилого і старечого віку; з’ясування вікових особливостей патогенезу, діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів; аналіз чинників розвитку пришвидшеного старіння людини, розробку технологій діагностики темпу і профілю старіння людини, пошук засобів сповільнення процесів старіння та корекції порушених функцій старіючого організму; вивчення стрес-асоційованих порушень під час війни та засобів для їх корекції у людей різного віку.

На базі відділу виконано 21 докторська і 98 кандидатських дисертацій, підготовлено понад 220 аспірантів та  клінічних ординаторів.

Відзнаки і нагороди:

  • Чеботарьов Д.Ф.Заслужений діяч науки і техніки УРСР (1964), Державна премія України (1984), Орден «За Заслуги» IIIступеня (1998),орден Дружби (2003), Міжнародна премія ім. Ф. Верцара (1986), премія ім. М.Д. Стражеска НАН України (1995), премія ім. С.П. Боткіна РАМН (1994).
  • Академік Коркушко О.В. – лауреат Державних премій УРСР (1984) та України (1997, 2003), академічних премій імені М.Д. Стражеска (1994), С.П. Боткіна (1995), Д.Ф. Чеботарьова (2010),  Л.Т. Малої (2019).
  • Професор Шатило В.Б. – лауреат премії імені Д.Ф. Чеботарьова НАН України (2010) та премії імені Л.Т. Малої НАМН України (2019).
  • Професор Жарінова В.Ю. – лауреат премії імені Д.Ф. Чеботарьова НАН України (2014).
  • Доктор медичних наук Чижова В.П. – лауреат премії імені Л.Т. Малої НАМН України (2019).

Наукові дослідження відділу виконуються на базі загальнотерапевтичного відділення клініки Інституту.

Відділ приймає активну участь у проведенні клінічних випробувань нових лікарських засобів, які використовуються для лікування захворювань серцево-судинної і дихальної системи, цукрового діабету, ревматоїдного артриту.

У відділі проходять обстеження та лікування хворі із захворюваннями серцево-судинної системи (ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, порушення ритму серця, серцева недостатність та ін.), дихальної системи (хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма, пневмонія та ін.), шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки, гастрит, езофагіт, хронічний гепатит та ін.), цукровим діабетом 2 типу. У складі відділу функціонують три наукові групи: дихання і газообміну, клінічного вивчення геропротекторів, мікроциркуляції та реології крові.

Група дихання і газообміну
(керівник д.мед.н., професор Асанов Ервін Османович)

Старший науковий співробітник к.мед.н. Диба І.А. проводить аналіз спірометрії.

Група створена за ініціативи академіка Коркушко О.В. Протягом тривалого часу її очолював професор Іванов Л.О., а потім к.мед.н. Чеботарьов М.Д. З 2009 р. керівником групи є д.мед.н., професор Асанов Е.О. В складі групи працюють старший науковий співробітник к.мед.н. Диба І.А., науковий співробітник к.мед.н. Войнаровська Г.П., молодший науковий співробітник Голубова Ю.І. Співробітниками групи проводяться наукові дослідження щодо вивчення вікових змін органів дихання, системи транспорту кисню, їх ролі у розвитку захворювань легень та, зокрема, хронічного обструктивного захворювання легень, бронхіальної астми, пневмонії. Важливим напрямком наукових досліджень є вивчення стійкості організму до гіпоксії при різних патологічних станах (прискореному старінні, ХОЗЛ, ІХС, цукровому діабеті та ін.) і розробка методів підвищення стійкості до гіпоксії.

З метою профілактики та лікування різних захворювань, підвищення функціональних можливостей організму проводяться дослідження ефективності інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань – високоефективного безмедикаментозного методу. Спільно із вченими НТУУ «КПІ ім. Сикорського» розроблений, запатентований і впроваджений в практику апаратно-програмний комплекс «Гіпотрон М» для проведення гіпоксичних тренувань.

В даний час співробітниками групи виконується НДР «Дослідити вплив на організм посттравматичного стресу, пов’язаного з війною, у людей різного віку та обґрунтувати методи корекції зумовлених ним порушень» (№ державної реєстрації 0123U100700).

Клінічною базою групи є відділення загальної терапії.

Співробітники групи надають високоспеціалізовану допомогу хворим із захворюваннями органів дихальної системи. Приймають участь в міжнародних клінічних дослідженнях з оцінки ефективності та безпеки препаратів для лікування хворих пульмонологічного профілю.

Група клінічного вивчення геропротекторів
(керівник д.мед.н. Антонюк-Щеглова Іванна Анатоліївна)

Співробітники групи клінічного вивчення геропротекторів

Група функціонує у складі відділу з 1992 р. Тривалий час  її керівником був д.мед.н., професор Шатило В.Б. З 2015 р. групу очолює лікар-терапевт вищої категорії доктор медичних наук Антонюк-Щеглова І.А. В групі працюють лікарі-терапевти вищої категорії, старший науковий співробітник к.мед.н. Бондаренко О.В. та старший науковий співробітник к.мед.н. Наскалова С.С. Основним напрямком роботи групи є розробка методів визначення біологічного віку, темпу і профілю старіння організму, дослідження засобів для сповільнення процесів старіння,  клінічна оцінка їх ефективності у людей різного віку. Значне місце у роботі групи займає корекція вікових змін у людей із пришвидшеним типом старіння з використанням геропротекторів.

В теперішній час група проводить дослідження впливу на організм посттравматичного стресу, пов’язаного з війною, у людей різного віку з метою наукового обгрунтування шляхів корекції стрес-асоційованих порушень (НДР «Дослідити вплив на організм посттравматичного стресу, пов’язаного з війною, у людей різного віку та обґрунтувати методи корекції зумовлених ним порушень», № державної реєстрації 0123U100700). Співробітники групи беруть участь в міжнародних клінічних випробуваннях щодо ефективності та безпеки лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань і цукрового діабету 2 типу. Клінічною базою  є загальнотерапевтичне відділення клініки Інституту. Наявність сучасного обладнання дозволяє проводити діагностично-лікувальні процедури у хворих із серцево-судинними захворюваннями, порушеннями вуглеводного обміну, пришвидшеним старінням.

Група мікроциркуляції та реології крові
(керівник д.мед.н. Чижова Валентина Петрівна)

Група створена за ініціативи академіка Коркушко О.В. у 1992 р. Тривалий час її очолювала д.мед.н., професор Жарінова В.Ю. З 2019 р. групою керує д.мед.н. Чижова Валентина Петрівна. В складі групи працюють старший науковий співробітник к.мед.н. Дужак Г.В., наукові співробітники Самоць І.А. та  Ковтонюк Т.І.

Вагомими є наукові здобутки за час існування групи. Встановлено зростання з віком тромбогенного потенціалу крові, обмеження адаптаційних можливостей системи гемостазу, розвиток ендотеліальної дисфункції. Ці порушення посилюються при серцево-судинних захворюваннях і відіграють важливу роль у дестабілізації гемоваскулярного гомеостазу, зростанні частоти тромбоемболічних ускладнень у хворих літнього віку. Розроблено ефективні методи діагностики та лікування серцево-судинних захворювань в осіб старших вікових груп. Запропоновано і впроваджено індивідуальні програми профілактики кардіоваскулярної смерті.

Д.мед.н. Чижова В.П. проводить капіляроскопію
Науковий співробітник Самоць І.А. досліджує агрегаційну активність тромбоцитів

Основним напрямком роботи групи в останні роки є дослідження функціонального стану ендотелію та гемореологічних властивостей крові при старінні, особливостей перебігу, діагностики та прогнозування ризику розвитку серцево-судинних захворювань, переддіабету у осіб похилого віку. Також дослідження групи присвячені розробці ефективних методів лікування кардіоваскулярної патології у хворих старших вікових груп.

В даний час співробітниками групи виконується НДР «Вплив черепно-мозкової травми та метаболічних порушень на розвиток та прогресування церебро-кардіальної патології у осіб різного віку» (№ державної реєстрації 0120U102579). Клінічною базою групи є загальнотерапевтичне відділення. Співробітники надають високоспеціалізовану допомогу хворим із серцево-судинною патологією, метаболічним синдромом.  Співробітники групи приймають участь в міжнародних клінічних дослідженнях з оцінки ефективності та безпеки препаратів для лікування хворих кардіологічного профілю.

Наукові публікації відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів

Контакти: телефони: +38 (044) 430-4157, 432-8677 (факс), 428-2207, факс: +38 (044) 430-32-33.

Запитання або повідомлення для керівництва відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів
Всі поля обов'язкові до заповнення