НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

Керівник – доктор медичних наук Іванна Анатоліївна АНТОНЮК-ЩЕГЛОВА

Науково-організаційний відділ, як структурний підрозділ, було створено в 1958 р. Протягом існування відділу його керівниками були П.Т.МАТВЕЄВ, професор Ю.А.ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, доктор медичних наук Ніна Миколаївна САЧУК, кандидат медичних наук Зоя Георгіївна РЕВУЦЬКА, професор Анатолій Володимирович ТОКАР, доктор медичних наук Ніна Василівна ВЕРЖИКОВСЬКА, кандидат медичних наук Олександр Олександрович БІЛИЙ, кандидат медичних наук Тамара Леонтіївна ЄХНЄВА, доктор медичних наук, професор Наталія Вікторівна ГРИГОР’ЄВА.

Діяльність відділу у час становлення й розвитку геріатричної служби в країні полягала в розробці нормативних документів та рекомендацій для уряду та медичних закладів щодо структури й організації геріатричної допомоги, підготовці медичних кадрів та навчальних програм, санітарно-просвітницькій роботі серед населення.

На основі проведених досліджень щодо вивчення стану здоров’я населення старших вікових груп (рівнів захворюваності, смертності, інвалідності) готувались матеріали для постанов та наказів директивних органів, розроблялись рекомендації, положення про роботу медичних та соціальних установ щодо надання допомоги людям старшого віку. Зокрема, були підготовлені: проекти наказів МОЗ СРСР від 1977, 1985, 1987 і 1988 рр. про організацію медичної допомоги людям літнього віку; разом з органами соціального захисту населення розроблено проект структури й функцій територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів. Підготовлені проекти уніфікованої програми з геронтології та геріатрії для інститутів удосконалення лікарів(1984 р.) та міжкафедральної програми з геронтології та геріатрії для медичних ВУЗів (1986, 1995 рр.).

На початку 70-х років силами співробітників відділу в інституті створено музей, в якому на сьогоднішній день представлені всі сторони діяльності інституту та досягнення його співробітників.

У теперішній час основна діяльність відділу спрямована на забезпечення впровадження в практику наукових розробок інституту з проблем геронтології та геріатрії, на допомогу органам охорони здоров’я в організації медико-соціального обслуговування населення старшого віку.

Відділ готує аналітичні матеріали щодо захворюваності населення України старше працездатного віку та стану його медико-соціального обслуговування, надає організаційно-методичну допомогу установам практичної охорони здоров’я з питань розвитку й вдосконалення геріатричної служби в країні (підготовка учбових програм, методичних матеріалів, проведення семінарів, організація курсів підвищення кваліфікації медичного персоналу в галузі геронтології та геріатрії, проведення нарад головних обласних спеціалістів з геріатрії, тощо); здійснює зв’язок і надає консультативну допомогу органам соціального захисту, товариству Червоного Хреста, Радам ветеранів та іншим установам і відомствам, які беруть участь у вирішенні проблем літніх людей.

Відділ здійснює контроль за підготовкою науково-методичних розробок інституту для впровадження в практику, проводить оформлення необхідної документації для їх видання та розсилку в установи практичної охорони здоров’я (обласні управління охорони здоров’я та обласним геріатрам, лікувально-профілактичні установи, госпіталі для ІВВ та ін.). Готує експозиційні та рекламні матеріали з досягнень геронтології та геріатрії для виставок різного рівня. Організує санітарно-просвітницьку роботу серед населення щодо здорового способу життя в літньому віці. Разом із іншими науковими підрозділами відділ бере участь в організації міжнародних та українських науково-практичних з’їздів, конференцій та семінарів.

Основні завдання:

  1. Складання щорічних планів спільної лікувально-профілактичної та організаційно-методичної роботи Інституту та Департаменту розвитку медичної допомоги МОЗ України.
  2. Складання щорічних інститутських планів по впровадженню результатів НДР, контроль за їх виконанням та підготовка звітів про їх впровадження в практику.
  3. Відбір та аналіз нововведень по завершених НДР, підготовка їх для включення до «Інформаційного бюлетеня НАМН України».
  4. Оформлення реєстраційних карт несекретних завершених технологій – для подання в УкрІНТЕІ і подальше включення в Державний реєстр технологій.
  5. Організація підготовки та контроль за виданням науково-методичних розробок Інституту (методичних рекомендацій, інформаційних листів, проспектів та ін.), а також розсилка цих інформаційно-методичних матеріалів в заклади практичної охорони здоров’я, медичні бібліотеки та інші установи.
  6. Організація виставок досягнень геронтології та геріатрії (підготовка планів експозиції, експонатів, рекламних матеріалів).
  7. Згідно з Положенням про систему безперервного професійного розвитку (БПР) медичних та фармацевтичних працівників, виконуючи функції провайдера здійснює планування та оформлення заявок на проведення щорічних науково-організаційних заходів – для подання їх до Центру тестування при МОЗ України та подальше включення до загального переліку заходів БПР, а також оформлення звітних матеріалів по проведених заходах.
  8. Консультація та контроль документів (заявки, отримання та підтримка чинності на об’єкти права інтелектуальної власності, експертні висновки, протоколи, рішення), що стосуються набуття права інтелектуальної власності.
  9. Науково-організаційний відділ відповідає за стан та оновлення експозиції музею Інституту.

Контакти: naukorgotdel@gmail.com