Нові надходження до бібліотеки за 6 травня 2019 р.

ЖУРНАЛИ

1.    Архів клінічної медицини. – 2018. – № 2.
2.    Галицький лікарський вісник. – 2018. – № 4.
3.    Журнал неврології імені Маньковського. – 2019. – № 1.
4.    Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – № 2.
5.    Лікарська справа. – 2018. – № 5 – 6.
6.    Міжнародний медичний журнал. – 2019. – № 1.
7.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2019. – № 1.
8.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2019. – № 2.
9.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2019. – № 4.
10.    Серце і судини. – 2019. – № 1.
11.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2019. – № 1.
12.    Український неврологічний журнал. – 2019. – № 1.
13.    Фізіологічний журнал. – 2019. – № 1.

ГАЗЕТИ

14.    Ваше здоров’я. – 2019. – № 13 – 14.
15.    Ваше здоров’я. – 2019. – № 15 – 16.
16.    Здоров’я України. – 2019. – № 3.
17.    Здоров’я України. – 2019. – № 4.
18.    Здоров’я України. – 2019. – № 5 (450).
19.    Здоров’я України. – 2019. – № 6.
20.    Здоров’я України. – 2018. – № 5 (59). Кардіологія.
21.    Новости медицины и фармации. – 2019. – № 3.
22.    Новости медицины и фармации. – 2019. – № 681. Неврология.

КНИГИ

23.    Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Вісімнадцяті Данилевські читання): Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 28 лютого – 1 березня 2019 р.). – Х., 2019. – 144 с.
24.    Колесник Н.А. Теория и практика доказательной медицины / Н.А. Колесник, С.П. Фомина. – К.: ООО «Полиграф плюс», 2017. – 248 с. – ISBN 978-966-8977-73-2.
25.    Компендиум 2017 – лекарственные препараты / под. ред. В.Н. Коваленко. – К.: МОРИОН, 2017. – 2560 с. – ISBN 978-966-2066-71-5.
26.    Національна академія медичних наук України. 25 років. Академічна медична наука – українському суспільству. 1993 – 2018 / гол. ред. В.І. Цимбалюк. – К.: ВД «Авіцена», 2018. – 416 с. – ISBN 978-617-7597-05-5.
27.    The 21st IAGG world congress of gerontology & geriatrics. Global aging and health: bridging science, policy, and practice (July 23-27, 2017, San Francisco, California, USA). – 2017. – 382 p.
28.    The International Association of Gerontology and Geriatrics. IAGG four years of achievement 2013 – 2017. – Korea, 2018. – 65 p.
29.    The Science of Hormesis in Health and Longevity. – London: Academ Press, 2019. – 307 p.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

30.    Візір-Тронова О.В. Клініко-патогенетичні аспекти перебігу гіпертонічної хвороби та прогнозування ефективності лікування хворих з наявністю модифікованих факторів ризику: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.В. Візір-Тронова. – Дніпро, 2019. – 24 с.
31.    Забіда Абдунасер. Ендотеліальна дисфункція , системне запалення та кінцеві продукти глікації при хронічній серцевій недостатності у пацієнтів з постінфарктним кардіосклерозом: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Забіда Абдунасер. – Дніпро. – 2019. – 18 с.
32.    Мухаммад Мухаммад. Особливості діагностики та лікування хворих на хронічну серцеву недостатність з фібриляцією передсердь на тлі зниження функції нирок: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Мухаммад Мухаммад. – Дніпро, 2019. – 19 с.
33.    Недзвецька Н.В. Клініко-лабораторне обґрунтування неінвазивної діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / Н.В. Недзвецька. – Дніпро, 2019. – 19 с.
34.    Тещук В.В. Застосування магнітолазеротерапії у комплексному відновлювальному лікуванні хворих, які перенесли ішемічний інсульт: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія / В.В. Тещук. – Одеса, 2019. – 22 с.
35.    Чижова В.П. Предіабетичні порушення вуглеводного обміну: передумови і механізми розвитку, зв’язок з чинниками кардіоваскулярного ризику, шляхи корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.02 – внутрішні хвороби / В.П. Чижова. – К., 2019. – 44 с.

ДИСЕРТАЦІЇ

36.    Чижова В.П. Предіабетичні порушення вуглеводного обміну:передумови і механізми розвитку, зв’язок з чинниками кардіоваскулярного ризику, шляхи корекції: Дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.02 – внутрішні хвороби / В.П. Чижова. – К., 2019. – 483 с.

ВІДБИТКИ

37.    Коновал С. Медсестри геріатричного пансіонату: оплачуємо роботу з ліжковими хворими / С. Коновал // Бюджетна бухгалтерія. – 2019. – № 14 (590), квітень. – С. 31. – 9519-от.
38.    Модели гериатрической реабилитации // Гериатрия: Национальное рук-во. – М., 2019. – С. 471 – 496. – 9525-от.
39.    Психические нарушения и заболевания в зрелом и пожилом возрасте / О.О. Заварзина и др. // Уход за пожилыми: Основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии. – М., 2016. – С. 114 – 118. – 9526 – от.
40.    Организация и историческая концепция гериатрии в Российской Федерации / Под ред. О.Н. Ткачевой, Е.В. Фроловой, Н.Н. Яхно // Гериатрия: Национальное руководство. – С. 14 – 23. – 9527-от.
41.    Эндокринологические проблемы: при беременности, при старении, в спорте. Эндокринология по Вильямсу / Мелбед Ш., Полонски К.С., Ларсен П.Р., Кроненберг Г.М.; Пер. с анг.; Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 208 с. – 9528-от.
42.    Кадыков А.С. Хронические заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А.С. Кадыков, Л.С. Манвелов, Н.В. Шахпаронова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – С.200 – 217. – 9529-от.
43.    Пожилой хирургический больной / Под ред. А.С. Бронштейна, О.Э. Луцевича и др. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – С. 11 – 13. – 9530-от.
44.    Контроль симптомов в паллиативной медицине / Под ред. проф. Г.А.  Новикова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – С. 6 – 23. – 9531-от.
45.    Создание модели организации паллиативной помощи неизлечимо больным пожилого возраста / В.В. Чайковская, Д.Р. Чайковська, Т.И. Вялых, Н.Н. Величко, Л.В. Егорова // Старшее поколение. Междунар. форум. (Санкт-Петербург, 18-21 марта, 2015 г.). – СПб, 2015. – С. 122. – 9532-от.
46.    Современные теории старения и развития возрастзависимой патологии // Гериатрия: Рук-во для врачей; Под ред. Л.П. Хорошининой. – М., 2019. – С. 24 – 33. – 9433-от.
47.    Демографические основы старения населения. Старение населения России и Санкт-Петербурга // Гериатрия: Рук-во для врачей; Под ред. Л.П. Хорошининой. – М., 2019. – С. 41 – 48. – 9434-от.
48.    Философия старости // Гериатрия: Рук-во для врачей; Под ред. Л.П. Хорошининой. – М., 2019. – С. 49 – 54. – 9435-от.
49.    Геропротекторы // Гериатрия: Рук-во для врачей; Под ред. Л.П. Хорошининой. – М., 2019. – С. 34 – 40. – 9436 – от.