Нові надходження до бібліотеки за серпень – вересень 2019 р.

ЖУРНАЛИ

1.    Артеріальна гіпертензія. – 2019. – № 2.
2.    Архів клінічної медицини. – 2019. – № 1.
3.    Галицький лікарський вісник. – 2019. – № 2.
4.    Діабет, ожиріння, метаболічний синдром. – 2019. – № 2.
5.    Діабет, ожиріння, метаболічний синдром. – 2019. – № 3.
6.    Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – № 4.
7.    Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – № 5.
8.    Здоровье женщины. – 2019. – № 2.
9.    Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2019. – № 2.
10.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2019. – № 3.
11.    Невроньюс. – 2019. – май.
12.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2019. – № 6.
13.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2019. – № 7.
14.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2019. – № 8.
15.    Сучасні медичні технології. – 2019. – № 2. – Ч. І.
16.    Сучасні медичні технології. – 2019. – № 2. – Ч. ІІ.
17.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2019. – № 2.
18.    Український пульмонологічний журнал. – 2019. – № 1. – Дод. 1.
19.    Український пульмонологічний журнал. – 2019. – № 1. – Дод. 2.
20.    Український пульмонологічний журнал. – 2018. – № 3. – Дод.
21.    Український ревматологічний журнал. – 2018. – № 3.
22.    Фармацевт-практик.

ГАЗЕТИ

23.    Здоров’я України. – 2019. – № 2. Кардіологія.
24.    Новости медицины и фармации. – 2019. – № 7.

КНИГИ

25.    Актуальні питання клінічної, превентивної, реабілітаційної і професійної медицини: Тез. за мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 21-22 березня 2019 р.). – Запоріжжя, 2019. – 96 с.
26.    Актуальні питання лікування та реабілітації м’язово-скелетних порушень: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 23-24 травня 2019 р.). – К., 2019. – 56 с.
27.    Актуальні питання медичної реабілітації та рефлексотерапії у взаємодії лікарів первинної та вторинної ланок медичної допомоги: Зб. робіт учасників наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 29-30 вересня 2016 р.). – К., 2016. – 115 с. – ISBN 978-617-7252-05-3.
28.    Довкілля і здоров’я: Мат. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 25-26 квітня 2019 р.) / за ред. заслуженого діяча науки і техніки України, проф. С.Н. Вадзюка. – Тернопіль, 2019. – 149 с.
29.    Досягнення та перспективи сучасної гістології. До 150-річчя кафедри гістології та ембріології Нац. мед. університету ім. О.О. Богомольця (Київ, 4-5 жовтня 2018 р.). – К., 2018. – 94 с.
30.    Ендокринна патологія у віковому аспекті: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 22-23 листопада 2018 р.). – Х., 2018. – 134 с.
31.    Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології», VIII стоматологічний форум «Медвін: Стоматологія 2019» (Івано-Франківськ, 15-17 травня 2019 р.). – Івано-Франківськ, 2019. – 113 с.
32.    Інтегративні механізми патологічних процесів: від експериментальних досліджень до клінічної практики (Полтава, 11-12 жовтня 2018 р.).
33.    Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: мат. III Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 березня 2019 р.). У 2-х т. –Х.: НФаУ, 2019. – Т. 1. – 252 с.
34.    Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: мат. III Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 березня 2019 р.). У 2-х т. –Х.: НФаУ, 2019. – Т. 2. – 340 с.
35.    Матеріали Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених. – Чернівці, 2019. – 459 с.
36.    Місце народної і нетрадиційної медицини в паліативній допомозі: мат. наук.-практ. конф., присвяч. Всесвітньому Дню паліативної та хоспісної допомоги (Київ, 10-11 жовтня 2013 р.). – К., 2013. – 113 с.
37.    Національна академія медичних наук України. Основні результати діяльності у 2018 році / За ред. акад. В.І. Цимбалюка. – К., 2019. – 294 с.
38.    Нові технології в ортопедії та травматології. Зб. мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Одеса, 26 жовтня 2018 р.). – О., 2018. – 192 с.
39.    Пульмонологія та коморбідність: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. Участю (Чернівці, 28-29 березня 2019 р.). – Чернівці, 2019. – 106 с.
40.    Рефлексотерапія: лікувально-профілактичні та реабілітаційні аспекти: Зб. пр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 3-4 жовтня 2013 р.). – К., 2013. –  89 с. – ISBN 978-966-8559-40-2.
41.    Роль і місце народної медицини в комплексній терапії. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ «Київський медичний університет» (Київ, 21 квітня 2017 р.). – К., 2017. – 151 с.
42.    Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Вінниця, 25 квітня 2019 р.). – Вінниця, 2019. – 72 с.
43.    Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів: III Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті акад. НАМН України Є.М. Нейка (Івано-Франківськ-Яремче, 4-5 жовтня 2018 р.). – Івано-Франківськ, 2018. – 101 с.
44.    Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів: Зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 11-12 жовтня 2018 р.). – Тернопіль, 2018. – 75 с.
45.    Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів: Зб. мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Івано-Франківськ, 11 квітня 2019 р.). – Івано-Франківськ, 2019. – 112 с.
46.    Сучасні дослідження в ортопедії та травматології (Четверті наукові читання, присвяч. пам’яті акад. О.О. Коржа), (Харків, 4-5 жовтня 2018 р.): Зб. наук. праць. – Х., 2018. – 176 с. – ISBN 978-966-8689-15-4.
47.    Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та валеології – 2018 // XIX Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 4-5 жовтня 2018 р.): Мат. конф. – О., 2018. – 188 с. – ISBN 978-966-2326-55-0.
48.    Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології. Зб. наук. праць. Вип. 5. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 481 с.
49.    Українська школа ендокринології: 63-тя наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 30-31 травня 2019 р.). – Х., 2019. – 174 с.
50.    Фізіологічні та біохімічні механізми розвитку і корекції патологічних станів: мат. міжвуз. наук.- практ. конф. молодих учених та студентів з міжнар. участю (Харків, 5-6 квітня 2019 р.). – Х.: НФаУ, 2019. – 72 с.
51.    Щорічні терапевтичні читання. Профілактика неінфекційних захворювань – пріоритет сучасної науки та практики: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 20 квітня 2018 р.). – Х., 2018. – 305 с.
52.    Ювілейні терапевтичні читання. Клінічна та профілактична медицина: досвід та нові напрямки розвитку: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 100-річчю від дня народження акад. Л.Т. Малої (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). – Х., 2019. – 332 с.

ВІДБИТКИ

53.    Гендер. Екологія. Здоров’я: Мат. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 18-19 квітня 2019 р.). – Х.: ХНМУ, 2019. – к оттиску 9537-от.
54.    Філософські засади медичної теорії та практики. Мат. VIII Наук. симп. з міжнар. участю, присвяч. 100-річчю заснування Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (Київ, 27-28 вересня 2018 р.). – К., 2018. – 120 с. – 9538-от.