Архів надходжень до картотеки за 25.09.2018 р.

1.    Безпека пацієнтів в Україні: стан і шляхи її покращення: Мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 6-7 червня 2017 р.). – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2017. – 200 с. – ISBN 978-617-7288-54-0.
2.    Безпека пацієнтів у паліативній допомозі: медичні, соціальні та правові аспекти // Безпека пацієнтів в Україні: стан і шляхи її покращення: Мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 6-7 червня 2017 р.). – К., 2017. – С. 40 – 50.
3.    Бурчинский С.Г. Роль и место бензодиазепинов в фармакотерапии посттравматического стрессового расстройства / С.Г. Бурчинский // Междунар. неврологич. журнал. – 2018. – № 4 (98). – С. 86 – 94.
4.    Восстановление нейронов при лечении острого инсульта. Осложнения и реабилитация после инсульта. Научный симпозиум компании EVER (Зальцбург, Австрия, 15 сентября 2017 г.) // Междунар. неврологич. журнал. – 2018. – № 4 (98). – С. 104 – 122.
5.    Життя в нейрохірургії / За ред. Є.Г. Педаченка. – К.: Імідж України, 2018. – 192 с. – ISBN 978-966-97045-6-6.
6.    Канцерогенні сполуки повітряного середовища та рак щитоподібної залози / І.О. Черниченко, О.М. Литвиченко, Н.В. Баленко, Л.С. Соверткова. – К.: Фірма «Деркул», К.-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. – 2018. – 224 с. – ISBN 978-617-7626-29-8.
7.    Кваченюк А.М. Клініко-лабораторні особливості застосування замісної тиреоїдної терапії в пацієнтів похилого віку / А.М. Кваченюк, Д.А. Кваченюк // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2018. – Т. 14. – № 3. – С. 79 – 82.
8.    Коваленко О.Є. Феномен нейропластичності та нейрофізіологічні аспекти рефлексотерапії в комплексному лікуванні больових і деяких небольових синдромів у хворих після інсульту / О.Є. Коваленко, М.Є. Чіжикова // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2018. – № 4 (98). – С. 54 – 62.
9.    Корекція інволютивних змін репродуктивної системи самиць старих щурів імплантацією кріоконсервованих фрагментів плаценти / В.Ю. Прокопюк, О.С. Прокопюк, І.Б. Мусатова та ін. // Фізіологіч. журнал. – 2018. – Т. 64. – № 4. – С. 74 – 81.
10.    Крицький Т.І. Взаємозв’язок гіпотиреозу та андрогенного дефіциту у чоловіків в різні періоди зрілого віку / Т.І. Крицький, Н.В. Пасєчко // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2018. – Т. 14. – № 1. – С. 51 – 55.
11.    Кундієв Ю.І. Академік Юрій Ілліч Кундієв. Особистість, Учений, Громадський діяч. До 90-річчя від дня народження. – К.: ВД «Авіцена», 2017. – 264 с. – ISBN 978-617-7597-01-7.
12.    Лабунец И.Ф. Изменение эндокринной функции тимуса, макрофагов и Т-лимфоцитов головного мозга у мышей разного возраста после введения нейротоксина купризона и цитокина / И.Ф. Лабунец // Междунар. неврологич. журнал. – 2018. – № 4 (98). – С. 155 – 161.
13.    Матяш Л.О. Особливості поєднаного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та синдрому подразненої кишки залежно від кишкового мікробіому: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / Л.О. Матяш. – Дніпро, 2018. – 24 с.
14.    Медичне забезпечення антитерористичної операції: науково-організаційні та медико-соціальні аспекти: Зб. наук. праць. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 316 с. – ISBN 978-617-7288-43-4.
15.    Мітохондріальна дисфункція та оксидативні порушення у мозку щурів при моделюванні паркінсоноподібного синдрому: коригувальна дія капікору / І.М. Маньковська, О.О. Гончар, В.І. Носар, І.М. Карабань // Фізіологіч. журнал. – 2018. – Т. 64. – № 4. – С. 82 – 90.
16.    Мохамед Мохамед Феді. Турбулентність і варіабельність серцевого ритму, системне запалення та ремоделювання серця у хворих на інфаркт міокарда: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Мохамед Мохамед Феді. – Дніпро, 2018. – 25 с.
17.    Нариси вікової токсикології / За ред. І.М. Трахтенберга. – К.: «Авіцена», 2005. – 256 с.
18.    Очерки возрастной токсикологии / Под ред. И.М. Трахтенберга. – К.: «Авиценна», 2006. – 316 с.
19.    Паньків В.І. Антигіперглікемічна терапія хворих похилого та старечого віку в умовах реальної клінічної практики / В.І. Паньків // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2018. – Т. 14. – № 2. – С. 51 – 58.
20.    Пашковська Н.В. Когнітивні порушення при цукровому діабеті типу 2: роль гіпоглікемізуючої терапії / Н.В. Пашковська // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2018. – Т. 14. – № 1. – С. 69 – 80.
21.    Пашковська Н.В. Цукровий діабет і мозковий інсульт: сучасний погляд на проблему / Н.В. Пашковська, В.М. Пашковський // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2018. – Т. 14. – № 4. – С. 11 – 22.
22.    Популярная токсикология: антология / под общей ред. И.М. Тахтенберга, Н.Г. Проданчука. – К.: ВД «Авіцена», 2016. – 448 с. – ISBN 978-966-2144-86-4.
23.    Продукти нанотехнології: цитрати біоелементів (хімічна характеристика, біологічна дія, сфера застосування) / М.П. Гуліч, Н.Л. Ємченко, О.О. Харченко та ін. – К.: МВЦ «Медінформ», 2018. – 202 с. – ISBN 978-966-409-215-6.
24.    Прокопов В.А. Питна вода України: метко-екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти / В.А. Прокопов. – К.: ВСВ «Медицина», 2016. – 400 с. – ISBN 978-617-505-461-1.