Архів надходжень до картотеки за 23.10.2018 р.

1.    Messerli F.H. Вік, артеріальний тиск і рекомендації: прірва між тими, хто проповідує, тими, хто навчає, і тими, хто лікує? / F.H. Messerli, S. Bangalore, A.W. Messerli // Артериальная гипертензия. – 2018. – № 3 (59). – С. 27 – 28.
2.    Актуальні проблеми здоров’я та мінімізація їх в умовах збройного конфлікту в Україні / під ред. В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. – К.. 2018. – 214 с.
3.    Бевзюк Л.В. Морфофункціональний стан серця у пацієнтів похилого віку з різними формами фібриляції передсердь за умов коморбідності / Л.В. Бевзюк, І.В. Мудрук, О.Г. Гаркавенко: Мат. XIX Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 26-28 вересня 2018 р.) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2018. – Дод. 1. – С. 136 – 137.
4.    Безруков В.В. Огляд наукових досліджень ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» / В.В. Безруков // Журн. НАМН України. – 2018. – Т. 24. – № 1 – 2. – С. 61 – 80.
5.    Вовк В.І. Дані огляду літератури про сучасний стан вивчення депресії та суїциду в різних країнах (за гендерними, віковими та географічними ознаками) / В.І. Вовк // Лік. справа. – 2018. – № 1 – 2. – С. 27 – 32.
6.    Герасименко Л.О. Нова методика діагностики психосоціальної дезадаптації / Л.О. Герасименко // Лік. справа. – 2018. – № 1 – 2. – С. 82 – 88.
7.    Довідник з гігієни мобільних та медико-патронажних служб. – Л.: Вид-во «Логос», 2018. – 160 с.
8.    Єна Л.М. Спіронолактон та його комбінація з триметазидином у лікуванні хворих з гіпертензивним фенотипом хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду / Л.М. Єна, В.О. Ярош, В.О. Артеменко: Мат. XIX Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 26-28 вересня 2018 р.) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2018. – Дод. 1. – С. 163.
9.    Зв’язок показників пульсової хвилі та рівня 25 (ОН)D у пацієнток літнього віку з неускладненою артеріальною гіпертензією / К.П. Лазарєва, К.М. Амосова, В.В. Поворознюк та ін. // Артериальная гипертензия. – 2018. – № 3 (59). – С. 70.
10.    Кардіоваскулярна токсичність в онкології / за ред. В.М. Коваленко, О.Г. Несукай. – К., Моріон, 2018. – 64 с. – ISBN 978-966-2066-67-8.
11.    Клінічні випадки та сценарії в невідкладній кардіології: за мат. наук.-практ. конф. «Актуальні питання невідкладної кардіології» (Київ, 5-6 квітня 2018 р.) / під ред. О.М. Пархоменка. – К., 2018. – 65 с.
12.    Кузнецова С.М. Особенности реорганизации церебральной, кардиальной, системной гемодинамики и биоэлектрической активности головного мозга у больных, перенесших атеротромботический и кардиоэмболический ишемический инсульт / С.М. Кузнецова, С.Г. Мазур, Н.А. Скачкова: Мат. XIX Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 26-28 вересня 2018 р.) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2018. – Дод. 1. – С. 20.
13.    Маркери кісткового ре моделювання, рівень 25 (ОН)D та показники ліпідного обміну в жінок похилого віку з неускладненою артеріальною гіпертензією / О.І. Нішкумай, К.П. Лазарєва, Г.В. Мостбауер та ін. // Серце і судини. – 2018. – № 3 (63). – С. 60 – 65.
14.    Матеріали XIX Національного конгресу кардіологів України (Київ, 26 – 28 вересня 2018 р.) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2018. – Дод. 1. – 187 с.
15.    Мельник А.А. Биохимические аспекты новых лекарственных препаратов от ожирения / А.А. Мельник // Новости медицины и фармации. – 2018. – № 650. – С. 12 – 20.
16.    Невідкладні стани при серцево-судинних захворюваннях: алгоритм діагностики та лікування / за ред. О.М. Пархоменка. – К., 2018. – 124 с.
17.    Ожиріння у жінок в менопаузі / О.М. Біловол, І.І. Князькова, В.М. Міщенко, М.В. Богун // Лік. справа. – 2018. – № 1 – 2. – С. 36 – 40.
18.    Підвищення рівня артеріального тиску в 50 років пов’язане з подальшим виникненням деменції // Артериальная гипертензия. – 2018. – № 3 (59). – С. 77.
19.    Побочные эффекты статинов: ложные представления и научные доказательства (обзор литературы от Европейского общества кардиологов) // Medicine review (кардиология). – 2018. – № 3 (50). – С. 25 – 35.
20.    Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / за ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова. – К.: МОРІОН, 2018. – 224 с. – ISBN 978-966-2066-72-2.
21.    Тлустова Т.В. Влияние метаболического синдрома на артериальную функцию в разных возрастных категориях: современный подход к исследованию жесткости артерий / Т.В. Тлустова // Артериальная гипертензия. – 2018. – № 2 (58). – С. 89 – 92.