Архів надходжень до картотеки за 22 жовтня 2019 р.

1.    Антонюк-Щеглова І.А. Мелатонінутворювальна функція епіфіза при старінні. Шляхи корекції: Дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / І.А. Антонюк-Щеглова. – К., 2014. – 340 с.
2.    Возможности цифровой флюорографии и других лучевых методов в выявлении атеросклероза сонных артерий / И.Д. Стулин, Ю.И. Бузиашвили, А.Ю. Васильев и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 8. – С. 38 – 45.
3.    Вплив холодового стресу на зміни кількості гемо поетичних стовбурових і лімфоїдних клітин в центральних і периферичних органах імунної  системи / Я.-М.О. Семенова, В.М. Кирик, І.С. Нікольський, Г.М. Бутенко // Фізіологіч. журнал. – 2019. – Т. 65, № 4. – С. 3 – 11.
4.    Головач И.Ю. Мочевая кислота и деменция: патогенный фактор или маркер когнитивного здоровья? / И.Ю. Головач, Е.Д. Егудина // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2019. – Т. 7, № 2. – С. 43 – 53.
5.    Дамулин И.В. Боль: патогенетические, клинические и терапевтические аспекты / И.В. Дамулин, А.А. Струценко // Здоров’я України. – 2019. – № 15 – 16 (460 – 461). – С. 26 – 27.
6.    Клекот О.О. Підвищення ефективності статинотерапії в пацієнтів дуже високого серцевого ризику із супутньою патологією шлунково-кишкового тракту / О.О. Клекот, Л.І. Галуган // Артеріальна гіпертензія. – 2019. – № 3 – 4 (65 – 66). – С. 75 – 83.
7.    Кобеляцкий Ю.Ю. «Декспро» – стратегия быстрого реагирования на боль. Новое об известном / Ю.Ю. Кобеляцкий // Хірургія України. – 2019. – № 3 (71). – С. 83 – 87.
8.    Когнитивные нарушения при болезни Паркинсона: современные возможности терапии // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2019. – Т. 7, № 2. – С. 54 – 56.
9.    Кузнецова С.М. Механизм действия и клиническая эффективность кавинтона / С.М. Кузнецова, В.И. Козловский // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2019. – Т. 7, № 2. – С. 15 – 23.
10.    Левин О.С. Сосудистый паркинсонизм: 20 лет спустя / О.С. Левин // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2019. – Т. 7, № 2. – С. 32 – 42.
11.    Лучицький В.Є. Патогенез та лікування еректильної дисфункції у чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.04 – ендокринологія / В.Є. Лучицький. – К., 2019. – 40 с.
12.    Науково-практична конференція «Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні» (29-30 травня 2019р., м. Київ) // Артеріальна гіпертензія. – 2019. – № 3 – 4 (65 – 66). – С. 171 – 172.
13.    Осовская Н.Ю. Болевой синдром при приступе стенокардии и роль быстродействующих нитратов: взгляд специалиста / Н.Ю. Осовская // Артеріальна гіпертензія. – 2019. – № 3 – 4 (65 – 66). – С. 153 – 155.
14.    Остроумова О.Д. Лекарственно-индуцированная инсомния у пациентов пожилого и старческого возраста / О.Д. Остроумова, Р.И. Исаев, А.П. Переверзев // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 8. – С. 142 – 152.
15.    Пархоменко К.Ю. Хирургическое лечение острого инфицированного панкреонекроза у пациента пожилого возраста с применением малоинвазивных технологий / К.Ю. Пархоменко, А.Г. Дроздова, М.В. Супличенко // Хірургія України. – 2019. – № 3 (71). – С. 60 – 64.
16.    Проекты дистанционной реабилитации в неврологии. Сайт домашней нейрореабилитации «НейроДом» на территории Красноярского края / М.В. Аброськина, С.А. Субочева, Т.Д. Корягина и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 8. – С. 84 – 88.
17.    Разные виды реабилитации когнитивной дисфункции у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа / М.В. Матвеева, Ю.Г. Самойлова, Н.Г. Жукова и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 8. – С. 12 – 17.
18.    Решетар О.І. Зміни активності процесів переокиснення ліпідів та стану антиоксидантної системи в еритроцитах і шляхи їх не медикаментозної корекції у хворих на хронічний обструктивний бронхіт: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.04 – біологічна хімія / О.І. Решетар. – Ужгород, 2003. – 170 с.
19.    Рожелюк І.Ф. Вплив препаратів нейромедіаторного механізму дії на клініко-нейропсихологічні та нейрофізіологічні параметри у пацієнтів похилого віку з когнітивними розладами альцгеймерівського і судинного ґенезу: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / І.Ф. Рожелюк – К., 2014. – 217 с.
20.    Скрипник О. Вік осені – сонце крізь хмари (Інтерв’ю з В.В. Безруковим) / О. Скрипник // Дзеркало тижня. – 2019. – № 36 (432), 28 вересня. – С. 12.
21.    Татаренко О.М. Встановлення причинного зв’язку гіпертонічної хвороби з дією іонізуючого випромінювання в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддаленому післяаварійному періоді: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.01 – радіобіологія / О.М. Татаренко. – К., 2019. – 23 с.
22.    Тупальська О. «Милосердна смерть» чи легалізоване вбивство? / О. Тупальська // Ваше здоров’я. – 2019. – № 39 – 40 (1531 – 1532). – С. 11.
23.    Фломін Ю.В. Прогностичні чинники відсутності істотного поліпшення функціонального стану і збереження великої потреби у сторонній допомозі серед пацієнтів з церебральним інсультом, які перебували на лікуванні в Інтегрованому інсультному блоці / Ю.В. Фломін // Укр. вісник психоневрології. – 2019. – Т. 27, вип. 3 (100). – С. 34 – 41.
24.    Шевченко-Бітенський К.В. Соціальне функціонування пацієнтів з галюцинаторно-параноїдними розладами при змішаних деменціях тяжкого ступеня вираженості / К.В. Шевченко-Бітенський // Укр. вісник психоневрології. – 2019. – Т. 27, вип. 3 (100). – С. 61 – 64.