Архів надходжень до картотеки за 18.12.2018 р.

1.    Влияние генной терапии PEI-pDNA комплексом, несущим ген препроинсулина человека, на структурные и ультраструктурные характеристики ряда органов при экспериментальном сахарном диабете у мышей разного возраста / Т.Ю. Квитницкая-Рыжова, С.П. Луговской, П.П. Клименко, С.А. Михальский, Г.В. Хаблак, Е.К. Топорова // Клітинна та органна трансплантологія. – 2018. – Т. 6. – № 1. – С. 38 – 57.
2.    Григорьева Н.В. Ятрогенный остеопороз. Часть II / Н.В. Григорьева // Ліки України. – 2018. – № 8 (224). – С. 34 – 43.
3.    Ефективність спіраміцину у пацієнтів з гострим бронхітом залежно від віку і його вплив на метаболізм / О.М. Барна, Я.В. Корост, В.О. Малєєва та ін. // Ліки України. – 2018. – № 8 (224). – С. 58 – 65.
4.    Жєрносєков Д. Д. Поліфункціональна роль адгезивних протеїнів у міжклітинних контактах тканин ссавців в онтогенезі та за патологічних станів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. б. н.: 03.00.04 – біохімія / Д.Д. Жєрносєков. – К., 2019. – 41 с.
5.    Інноваційний метод лікування хворих похилого віку з гіпертензивним фенотипом хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду: інформ. лист / Л.М. Єна, Г.М. Христофорова, В.О. Артеменко, В.О. Ярош, О.Г. Гаркавенко. – К., 2018. – 4 с.
6.    Кечин И.Л. Сравнительное рандомизированное контролируемое исследование влияния когнифена на синдром умеренного когнитивного расстройства у больных артериальной гипертензией / И.Л. Кечин // Ліки України. – 2018. – № 8 (224). – С. 66 – 72.
7.    Лабунец И.Ф. Влияние разных доз тимулина in vivo и in vitro на некоторые биологические свойства мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток костного мозга у мышей разных линий / И.Ф. Лабунец, А.Е. Родниченко // Клітинна та органна трансплантологія. – 2018. – Т. 6. – № 1. – С. 58 – 73.
8.    Нетрусова С.Г. Бессонница: последствия нарушения сна и пути решения проблемы / С.Г. Нетрусова // Здоров’я України (неврологія). – 2018. – № 3 (46). – С. 41.
9.    Орос М.М. Біль у спині та м’язовий спазм: що треба знати неврологу / М.М. Орос, В.В. Грабар // Здоров’я України (неврологія). – 2018. – № 3 (46). – С. 43 – 44.
10.    Розробка та валідація методики для оцінки ризику падінь із метою використання в межах первинної медичної допомоги // Здоров’я України (неврологія). – 2018. – № 3 (46). – С. 30 – 31.
11.    Чернышов В.А. Ожирение, сахарный диабет и онкопатология: популяционные и патогенетические аспекты / В.А. Чернышов // Укр. терапевтич. журнал. – 2018. – № 3 – 4. – С. 86 – 95.