Архів надходжень до картотеки за 14 листопада 2019 р.

1.    Бурчинский С.Г. Нейрометаболическая фармакотерапия при хронических нарушениях мозгового кровообращения / С.Г. Бурчинский // Междунар. неврологич. журнал. – 2019. – № 6 (108). – С. 75 – 82.
2.    Бурчинський С.Г. Нейропротекція при гострому ішемічному інсульті: від нейрофармакології до фармакотерапії / С.Г. Бурчинський // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2019. – № 6 (108). – С. 90 – 94.
3.    Владиславу Володимировичу Поворознюку – 65! // Укр. ревматологіч. журнал. – 2019. – № 3 (77). – С. 94 – 95.
4.    Воронков Л.Г. Серцева недостатність та подагра: клінічний випадок / Л.Г. Воронков, Л.П. Паращенюк, Г.О. Проценко // Укр. ревматологіч. журнал. – 2019. – № 3 (77). – С. 82 – 85.
5.    Вплив кверцетину на реологічні властивості крові в пацієнтів похилого віку з метаболічним синдромом / О.В. Коркушко, С.С. Наскалова, І.А. Антонюк-Щеглова, Г.В. Дужак, О.В. Бондаренко, О.М. Гриб, В.Б. Шатило // Укр. кардіологіч. журнал. – 2019. – Т. 26, № 3. – С. 71 – 77.
6.    Джигалюк О.В. Кардіопротекторні властивості похідних 4-оксо(аміно-) хіназоліну при експериментальній ішемії міокарду: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.В. Джигалюк. – К., 2019. – 28 с.
7.    Дудник Г.Є. Предиктори та клініко-прогностичне значення стану ниркової функції при хронічній серцевій недостатності: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Г.Є. Дудник. – К., 2019. – 16 с.
8.    Єна Л.М. Гіпертензивний фенотип серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду / Л.М. Єна, В.О. Ярош, В.О. Артеменко: Мат. XX Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 25-27 вересня 2019 р.) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2019. – Т. 26, дод. 1. – С. 162 – 163.
9.    Казимирко В.К. Причини неефективності антиоксидантів при атеросклерозі та ішемічній хворобі серця / В.К. Казимирко // Укр. ревматологіч. журнал. – 2019. – № 2 (76). – С. 65 – 73.
10.    Клінічні випадки та сценарії у невідкладній кардіології. Додаток № 1 до темат. номера газети «Здоров’я України» «Кардіологія» № 4, вересень 2019. – К., 2019. – 132 с.
11.    Колесник М.Ю. Деформація лівих камер серця у жінок з гіпертонічною хворобою у стані постменопаузи залежно від наявності гіпертрофії лівого шлуночка та дилатації лівого передсерця / М.Ю. Колесник, М.В. Соколова // Укр. кардіологіч. журнал. – 2019. – Т. 26, № 3. – С. 17 – 26.
12.    Консенсус із застосування біомаркерів при серцевій недостатності. – К., 2019. – 36 с.
13.    Кротова В.Ю. Якість життя хворих на артеріальну гіпертензію в залежності від вегетативного статусу та когнітивної дисфункції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.Ю. Кротова. – Дніпро, 2019. – 21 с.
14.    Матеріали XX Національного конгресу кардіологів України (Київ, 25-27 вересня 2019 р.) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2019. – Т. 26, дод. 1. – 187 с.
15.    Невідкладна медична допомога хворим, що отримують прямі пероральні антикоагулянти: мультидисциплінарний експертний консенсус. – К., 2019. – 28 с.
16.    Нове в аритмології. Збірник лекцій / за ред. проф. О.С. Сичова. – К., 2019. – 141 с.
17.    Петюніна О.В. Асоціації рівня макрофаг-інгібуючого фактора зі ступенем тривожності та депресії у хворих, що перенесли інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST / О.В. Петюніна, М.П. Копиця, О.В. Скринник // Укр. кардіологіч. журнал. – 2019. – Т. 26, № 3. – С. 45 – 52.
18.    Принципи діагностики та лікування артеріальної гіпертензії. – К., 2019. – 19 с.
19.    Рівень і тяжкість поліморбідності у хворих з артеріальною гіпертензією похилого і старечого віку / Л.М. Єна, В.О. Артеменко, Г.М. Христофорова, О.Г. Гаркавенко: Мат. XX Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 25-27 вересня 2019 р.) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2019. – Т. 26, дод. 1. – С. 10.
20.    Саркопенія у хворих на ревматоїдний артрит / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович, О.С. Іваник, Т.А. Карасевська // Укр. ревматологіч. журнал. – 2019. – № 3 (77). – С. 45 – 50.
21.    Стан здоров’я народу України та медичної допомоги третинного рівня. Посібник / під ред. В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. – К., 2019. – 222 с.
22.    Тарченко Н. Уйти с улыбкой на устах / Н. Тарченко // Новая медицина тысячелетия. – 2013. – № 5. – С. 16 – 17. – 9540-от.
23.    Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Фібриляція передсердь. – К., 2019. – 96 с.