Архів надходжень до картотеки за 1 серпня 2019 р.

1.    Актуальні питання лікування та реабілітації м’язово-скелетних порушень: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 23-24 травня 2019 р.). – К., 2019. – 56 с.
2.    Аугментация карницетином терапии поздних депрессий / Т.П. Сафарова, С.И. Гаврилова, О.Б. Яковлева и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 5. – С. 65 – 75.
3.    Березуцкий В.И. Музыкальная терапия в лечении болезни Альцгеймера / В.И. Березуцкий, М.С. Березуцкая // Междунар. неврологич. журнал. – 2019. – № 3 (105). – С. 124 – 132.
4.    Бурчинский С.Г. Коррекция расстройств адаптации при психосоматической патологии: проблема и пути ее решения / С.Г. Бурчинский // Междунар. неврологич. журнал. – 2019. – № 3 (105). – С. 93 – 100.
5.    Вибрані ключові питання, що розглядалися на всесвітньому конгресі IOF-ESCEO з остеопорозу, остеоартрит та м’язово-скелетних захворювань – 2019 (Париж, Франція, 4-7 квітня 2019 р.) // Новости медицины и фармации. – 2019. – № 7 (694). – С. 8 – 9. (В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, О.С. Рибіна)
6.    Гендер. Екологія. Здоров’я: Мат. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 18-19 квітня 2019 р.). – Х.: ХНМУ, 2019. – к оттиску 9537-от.
7.    Доказательная база снижения количества и доз антипсихотиков у пациентов пожилого и старческого возраста / О.Н. Ткачева, О.Д. Остроумова, Г.С. Краснов и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 5. – С. 162 – 172.
8.    Інтегративні механізми патологічних процесів: від експериментальних досліджень до клінічної практики: мат. VII Пленуму Укр. наук. тов. патофізіологів та наук.-практ. конф., присвяч. 110-річчю з дня народження чл.-кор. АМН СССР, проф. М.Н. Зайка (Полтава, 11-12 жовтня 2018 р.). – Полтава, 2018. – 142 с.
9.    Національна академія медичних наук України. Основні результати діяльності у 2018 році / За ред. акад. В.І. Цимбалюка. – К., 2019. – 294 с.
10.    Нові технології в ортопедії та травматології. Зб. мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Одеса, 26 жовтня 2018 р.). – О., 2018. – 192 с.
11.    Рефлексотерапія: лікувально-профілактичні та реабілітаційні аспекти: Зб. пр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 3-4 жовтня 2013 р.). – К., 2013. –  89 с. – ISBN 978-966-8559-40-2.
12.    Сучасні дослідження в ортопедії та травматології (Четверті наукові читання, присвяч. пам’яті акад. О.О. Коржа), (Харків, 4-5 жовтня 2018 р.): Зб. наук. праць. – Х., 2018. – 176 с. – ISBN 978-966-8689-15-4.
13.    Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та валеології – 2018 // XIX Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 4-5 жовтня 2018 р.): Мат. конф. – О., 2018. – 188 с. – ISBN 978-966-2326-55-0.
14.    Фізіологічні та біохімічні механізми розвитку і корекції патологічних станів: мат. міжвуз. наук.- практ. конф. молодих учених та студентів з міжнар. участю (Харків, 5-6 квітня 2019 р.). – Х.: НФаУ, 2019. – 72 с.
15.    Філософські засади медичної теорії та практики. Мат. VIII Наук. симп. з міжнар. участю, присвяч. 100-річчю заснування Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (Київ, 27-28 вересня 2018 р.). – К., 2018. – 120 с. – 9538-от.
16.    Чистик Т.В. Когнитивные нарушения при болезни Паркинсона: современные возможности терапии / Т.В. Чистик // Междунар. неврологич. журнал. – 2019. – № 3 (105). – С. 65 – 67.
17.    Юрьева Л.Н. Проблема диагностики и терапии депрессии у лиц пожилого возраста / Л.Н. Юрьева, Т.И. Шустерман // Междунар. неврологич. журнал. – 2019. – № 3 (105). – С. 79 – 82.