Архів надходжень до картотеки за 09.02.2018 р.

1.    Боголепова А.Н. Перспективы диагностики болезни Альцгеймера с использованием оптической когерентной томографии / А.Н. Боголепова, А.Н. Журавлева, Е.В. Махнович // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 9. – С. 112 – 117. – 9484-от.
2.    Бойко Н.В. Шум в ушах: алгоритм диагностики и лечения / Н.В. Бойко // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 9. – С. 88 – 93. – 9483-от.
3.    Бойчук Т.М. Патофізіологія вікових змін функцій нирок за комбінованої дії солей алюмінію і свинцю / Т.М. Бойчук, Ю.М. Вепрюк, Ю.Є. Роговий. – Чернівці: Букрек, 2016. – 200 с.
4.    Будневский А.В. Клинико-патогенетические взаимосвязи сердечно-сосудистых заболеваний и хронической обструктивной болезни легких / А.В. Будневский, Е.Ю. Малыш // Кардиология. – 2017. – № 3. – С. 89 – 91. – 9477-от.
5.    Бурчинский С.Г. Проблема безопасности ноотропной фармакотерапии в неврологической практике / С.Г. Бурчинский, А.Ю. Гончар, Е.В. Райченко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 7. – С. 56 – 60.
6.    Бурчинский С.Г. Фармакологическая цитопротекция в условиях гипоксии / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2018. – № 1 (422) (січень). – С. 10.
7.    Вдовиченко В.І. Вітамінопрофілактика: користь, марність, шкідливість / В.І. Вдовиченко, Т.В. Острогляд // Рац. фармакотерапія. – 2017. – № 4. – С. 56 – 63.
8.    Выгонская М.С. Неспецифическая боль в нижней части спины: подходы к диагностике и лечению / М.С. Выгонская // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 9. – С. 142 – 146. – 9486-от.
9.    Гормональний гомеостаз та його взаємозв’язок із морфофункціональним станом серцево-судинної системи у хворих на хронічну серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду / Л.М. Єна, В.О. Ярош, В.О. Артеменко, Г.М. Христофорова // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 3. – С. 42 – 46.
10.    Гутнік І.О. Динаміка ранньої постденерваційної спінальної гіперрефлексії та вплив на неї глюкокортикоїдів і тестостерону (електрофізіологічне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / І.О. Гутнік. – Львів, 2018. – 20 с.
11.    Депресія та інсомнія: виявлення причинно-наслідкових зв’язків з метою вибору тактики лікування / М.М. Орос, С.В. Орос, В.І. Смоланка, Т.В. Іваньо // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 7. – С. 63 – 67.
12.    Державні нагороди та почесні звання, отримані співробітниками ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»: період 1962-2017 рр.: кількість нагород // див. Ин-т геронтологии АМН Украины – к 35-летию.
13.    Державні нагороди та почесні звання, отримані співробітниками ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»: період 1962-2017 рр.: заслужені діячі науки і техніки // див. Ин-т геронтологии АМН Украины – к 35-летию. [Чеботарьов Д.Ф. (1964), Маньковський М.Б. (1978), Коркушко О.В. (1984), Фролькіс В.В. (1992), Григоров Ю.Г. (1997), Безруков В.В. (1998), Бутенко Г.М. (2002), Поворознюк В.В. (2006), Кульчицький О.К. (2007), Войтенко В.П. (2009), Кузнецова С.М. (2009), Карабань І.М. (2011), Кузнєцов В.В. (2017)]
14.    Державні нагороди та почесні звання, отримані співробітниками ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»: період 1962-2017 рр.: лауреати державних премій // див. Ин-т геронтологии АМН Украины – к 35-летию. [Горєв М.М. (1962, 1984), Маньковський М.Б. (1984), Чеботарьов Д.Ф. (1984, 1995), Фролькіс В.В. (1971, 1978, 1984, 1995, 2000, 2003), Безруков В.В. (2000, 2003), Коркушко О.В. (1984, 1995, 1997, 2003, 2010), Шатило В.Б. (2010), Бутенко Г.М. (1981, 1997, 1999, 2003), Калиновська Л.Г. (1995), Мурадян Х.К. (1995), Григоров Ю.Г. (1989), Кульчицький О.К. (2000, 2003), Войтенко В.П. (1984), Карабань І.М. (2002), Кузнецова С.М. (2012), Ахаладзе М.Г. (2012), Лішневська В.Ю. (2012), Западнюк В.Г. (1984), Подрушняк Є.П. (1984), Токар А.В. (1984), Орлова О.В. (1989)]
15.    Доброхотова Ю.Э. Постменопаузальный остеопороз: препараты кальция в современной стратегии профилактики и лечения / Ю.Э. Доброхотова, М.З. Дугиева // Здоров’я України. – 2018. – № 1 (422) (січень). – С. 20 – 21.
16.    Збірник клінічних рекомендацій // Рац. фармакотерапія. – К.: Видавничий дім «Здоров’я України. Мед. видання», 2017. – 133 с.
17.    Кобалава Ж.Д. Фиксированная комбинация амлодипина, индапамида и периндоприла: новые горизонты антигипертензивной терапии / Ж.Д. Кобалава, Е.А. Троицкая, Н.Е. Ежова // Кардиология. – 2017. – № 3. – С. 79 – 88. – 9478-от.
18.    Конференция «Когнитивные нарушения в неврологии», посвящ. Междунар. дню болезни Альцгеймера (Киев, 21-22 сент. 2017 г.) / Подгот. Н.Ю. Бачинская, В.А. Холин // Укр. неврологіч. журнал. – 2017. – № 4. – С. 56 – 63.
19.    Криничний Ю. Довго запрягали, однак швидко рушили / Ю. Криничний // Ваше здоров’я. – 2018. – № 3 – 4. – С. 15 – 16.
20.    Лазарев С.Н. Диагностика кармы. Кн. вторая. Чистая карма / С.Н. Лазарев. – СПб, 2008. – 368 с. – ISBN 5-900694-02-Х.
21.    Лазарев С.Н. Диагностика кармы. Кн. первая. Система полевой саморегуляции / С.Н. Лазарев. – СПб, 2008. – 160 с. – ISBN 5-900694-01-1.
22.    Лазарев С.Н. Диагностика кармы. Кн. третья. Любовь / С.Н. Лазарев. – СПб, 2008. – 144 с. – ISBN 5-900694-03-8.
23.    Лазарев С.Н. Диагностика кармы. Кн. четвертая. Прикосновение к будущему / С.Н. Лазарев. – СПб: ООО «Глобус», 2009. – 208 с. – ISBN 5-90819-02-Х.
24.    Лечение остеопороза и профилактика остеопоротических переломов. Рекомендации Шотландской межуниверситетской сети по разработке руководств (2015 г.) // Зб. клін. реком.: Рац. фармакотерапія. – К.: Видавничий дім «Здоров’я України. Мед. видання», 2017. – С. 74 – 77.
25.    Максимова М.Ю. Абузусная головная боль / М.Ю. Максимова, Т.Ю. Хохлова, Л.А. Мота // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 9. – С. 99 – 102. – 9485-от.
26.    Механічна підтримка насосної функції серця за допомогою внутрішньоаортальної балонної контрпульсації при складних кардіологічних маніпуляціях і кардіохірургічних операціях. Критерії доцільності та показання: Інформ. бюлетень / В.І. Урсуленко, К.В. Руденко, О.А. Береговий, С.В. Сало. – К., 2017. –  26 с.
27.    Міщенко Л.А. Проблемні питання статинотерапії: кому призначати, який статин і в якій дозі? / Л.А. Міщенко // Зб. клін. реком.: Рац. фармакотерапія. – К.: Видавничий дім «Здоров’я України. Мед. видання», 2017. – С. 22 – 26.
28.    Можина Т.Л. Лечебное питание и современная кардиореабилитация: факты и противоречия / Т.Л. Можина // Здоров’я України. – 2018. – № 1 (422) (січень). – С. 12 – 13.
29.    Новое об артериальной гипертензии и артериальном давлении к ноябрю 2017 года // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 16 (635). – С. 8 – 12.
30.    Нодель М.Р. Синдром нарушения поведения в фазе сна с быстрыми движениями глаз и никтурия при болезни Паркинсона / М.Р. Нодель, Ю.В. Украинцева, Н.Н. Яхно // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 9. – С. 15 – 20. – 9481-от.
31.    Оперативне діагностування психічного стану особистості в сучасних умовах: метод. реком. / Уклад. М.М. Матяш, В.М. Сопов. – К., 2017. – 26 с.
32.    Орос М.М. Біль у ділянці серця: погляд невролога / М.М. Орос, В.В. Грабар // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 7. – С. 77 – 81.
33.    Применение ингибиторов холинэстеразы у пациентов с болезнью Паркинсона с когнитивными нарушениями (клинико-нейрофизиологическое исследование) / С.А. Крижановский, О.В. Шаленко, Н.В. Карасевич, И.Н. Карабань // Укр. неврологіч. журнал. – 2017. – № 4. – С. 19 – 26.
34.    Путилина М.В. Эндотелий – мишень для новых терапевтических стратегий при сосудистых заболеваниях головного мозга / М.В. Путилина // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 10. – С. 122 – 129. – 9479-от.
35.    Результаты многоцентрового исследования эффективности и безопасности применения препарата диваза при астенических и легких или умеренных когнитивных расстройствах в пожилом и старческом возрасте / В.А. Парфенов, П.Р. Камчатнов, О.В. Воробьева и др. [А.В. Густов, К.С. Глушков, О.Б. Доронина] // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 9. – С. 43 – 49. – 9482-от.
36.    Результаты различных стратегий чрескожной реваскуляризации у пожилых больным инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST при многососудистом коронарном атеросклерозе / Р.С. Тарасов, А.М. Кочергина, В.И. Ганюков и др. [В.В. Кашталап, Н.А. Кочергин, О.Л. Барбараш] // Кардиология. – 2017. – № 4. – С. 27 – 32. – 9476-от.
37.    Роль і місце інформаційно-хвильової терапії в охороні здоров’я ХХІ століття (мат. конф. 28.10.2017). 27 років безальтернативній медицині майбутнього / Під заг. ред. М.Д. Колбуна. – К.: «Біополіс-плюс», 2017. – 149 с.
38.    Свистильник Р.В. Специфические эффекты антидепрессантов и влияние их на опиоидную систему: дополнительные возможности: [огляд] / Р.В. Свистильник // Рац. фармакотерапія. – 2017. – № 4. – С. 86 – 96.
39.    Смирнова М.Д. Статины: старые мифы и новые факты / М.Д. Смирнова, Ф.Т. Агеев // Здоров’я України. – 2018. – № 1 (422) (січень). – С. 22 – 23.
40.    Статины: учет клинически значимого взаимодействия с другими препаратами при ведении пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рекомендации Американской ассоциации сердца (2016 г.) // Зб. клін. реком.: Рац. фармакотерапія. – К.: Видавничий дім «Здоров’я України. Мед. видання», 2017. – С. 27 – 48.
41.    Чеснокова Н.Б. Патология органа зрения как одно из проявлений болезни Паркинсона / Н.Б. Чеснокова, Т.А. Павленко, М.В. Угрюмов // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 9. – С. 124 – 131. – 9480-от.
42.    Чистик Т. Современные подходы к реабилитации больных, перенесших инсульт / Т. Чистик // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 7. – С. 82 – 86.
43.    Шевченко М. Останні дні життя – ціна якості / М. Шевченко // Ваше здоров’я. – 2018. – № 3 – 4. – С. 12 – 14.