НАУКОВІ КОНЦЕПЦІЇ

ВИСУНУТІ В ІНСТИТУТІ ГІПОТЕЗИ, НАУКОВІ КОНЦЕПЦІЇ, ЇХ ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Академік В.В.ФРОЛЬКІС:
АДАПТАЦІЙНО-РЕГУЛЯТОРНА ТЕОРІЯ ВІКОВОГО РОЗВИТКУ (з гено-регуляторною гіпотезою старіння)
Згідно з нею, первинні механізми старіння пов’язані зі зміною регуляції активності генів,
регуляції їх експресії та репресії
ТЕОРІЯ ВІТАУКТА
В ході еволюції, поряд з процесами старіння, виникають механізми активної протидії їм –
процеси вітаукта (антистаріння)
ГІПОТЕЗА ПРО ІНВЕРТОРИ (внутрішньоклітинні регулятори плазматичних мембран)
Висунуто припущення про існування внутрішньоклітинних регуляторів стану плазматичних мембран, які синтезуються в ядрі. Синтез інверторів з віком зменшується, що зумовлює зміни в збудливості клітин, чутливості їх до дії гормонів
КОНЦЕПЦІЯ ЕТАГЕНЕЗУ для описування життєвого циклу організму в цілому
Уявлення про синдроми старіння, зокрема про СТРЕС-ВІК-СИНДРОМ – постульоване на основі схожості численних фізіологічних, біохімічних та структурних проявів старіння та стресу, що сприяє розвитку патології

Професор В.П.ВОЙТЕНКО:
БАЛАНСОВА ТЕОРІЯ СТАРІННЯ
Синтезує еволюційно-генетичні підходи до проблеми. Її головною тезою є збалансованість (взаємна відповідність) між тривалістю життя і репродуктивним потенціалом виду. Цьому відповідає такий рівень функціональної надійності органів і систем, який гарантує самовідтворення популяції в агресивному навколишньому середовищі. Відтак старіння є поступовим процесом утрати надійності за тими віковими межами, які є характерними для виду в природних умовах. Балансова теорія ґрунтується на загальній еволюційній логіці і доказах, отриманих при математичному моделюванні найбільш значущих видових параметрів

Академік АМН України Г.М. БУТЕНКО:
ГІПОТЕЗА ПРО ФОРМУВАННЯ В СТАРОСТІ АКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ, ЯКІ ПРИГНІЧУЮТЬ
ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ТА СИСТЕМ
Докази отримані на прикладі функціонування імунної, репродуктивної систем та сполучної тканини

Доктор біологічних наук О.Я.ЛІТОШЕНКО:
МІТОХОНДРІАЛЬНА ГІПОТЕЗА СТАРІННЯ
сформульована на основі виявлених при старінні змін в структурно-функціональних властивостях ядерного та мітохондріального генетичних апаратів клітини

Академік АМН України Г.М.БУТЕНКО, академік АМН України О.В.КОРКУШКО, професор С.М.КУЗНЄЦОВА, професор В.В.ПОВОРОЗНЮК, професор І.М.КАРАБАНЬ:
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ВІКОВОЇ ПАТОЛОГІЇ НА ОСНОВІ НАКОПИЧЕННЯ ВІКОВИХ ЗМІН В ОРГАНАХ ТА СИСТЕМАХ ОРГАНІЗМУ