ЛАБОРАТОРІЯ РЕГУЛЯЦІЇ МЕТАБОЛІЗМУ

Керівник – доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Олег Костянтинович КУЛЬЧИЦЬКИЙ

Лабораторія отримала сучасну назву у 1989 р., у 1964-1978 рр. вона функціонувала як лабораторія клінічної біохімії, а в 1979-1989 рр. як лабораторія біохімії. Її керівниками були доктор медичних наук, професор Анатолій Якович РОЗАНОВ (1964-1966), доктор біологічних наук, професор Лідія Наумівна БОГАЦЬКА (1966-1990). З 1990 р. лабораторію очолює Олег Костянтинович Кульчицький.

Основний напрямок наукових досліджень – експериментальне вивчення молекулярних, клітинних та тканинних особливостей метаболізму при старінні та асоційованої з віком патології.

В лабораторії з’ясована роль мембранних механізмів розвитку вікової патології та обґрунтовані можливі шляхи профілактики та лікування. При експериментальному моделюванні ішемії міокарду, серцевої недостатності, атеросклерозу встановлено, що зміни в різних ланках мембранних метаболічних процесів, порушення взаємозв’язку між ними зумовлюють зрушення на тканинно-органому та системному рівнях, що є патогенетичною основою розвитку вік-залежної патології.

Започатковано й успішно розвивається вивчення механізму дії оксиду азоту на процес старіння. Досконально вивчені рівні та співвідношення NOˉ2 і NOˉ3, активність ферментів NO-синтаз, вікові зміни експресії генів eNOS та  iNOS. Встановлено, що порушення судинного тонусу при старінні та розвитку вікової патології серцево-судинної системи значною мірою визначаються пошкодженням ендотелію судин.

Комплексні експериментально-клінічні дослідження вікових змін ліпідного та ліпопротеїнового обмінів показали, що вони є результатом розвитку дисліпо- та дісапопротеїнемій. З віком зростає кількість апоапротеїну В в ліпопротеїнах низької густини і зменшується кількість апопротеїну А1 в ліпопротеїнах високої густини. Як наслідок змінюються їх акцепторно-транспортні властивості. При старінні зростає частота прогностично несприятливих типів дисліпопротеїнемій та гіпоальфахолестеринемій, що зумовлює високий ризик розвитку атеросклерозу. Зміни білково-ліпідного складу ліпопротеїдів впливають на активність мембраних ферментів та вазоактивні реакції.

Розроблені принципово нові підходи до лікування атеросклерозу – застосування блокаторів біосинтезу білку, імплантація тваринам гену апоА1 людини та ін. Клінічними дослідженнями доведено доцільність застосування для лікування атеросклерозу ентеросорбції, комбінації ессенціале з буформіном, методу «подвійної детоксикації».

Нагороди і відзнаки. Кульчицький О.К. – Заслужений діяч науки і техніки України (2007), Державна премія України у галузі науки і техніки (2003), премія ім. М.Д. Стражеска НАН України (2000), премія ім. Д.Ф. Чеботарьова НАН України (2015).