ВІДДІЛ КЛІНІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ПАТОЛОГІЇ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ

Виконуючий обов’язки керівника відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів – проф. Шатило Валерій Броніславович.

Відділ створений у 1969 р. шляхом об’єднання відділення вікових змін внутрішніх органів, яким з 1959 р. керував академік АМН СРСР Дмитро Федорович ЧЕБОТАРЬОВ, і лабораторії функціональної діагностики, яку з 1964 р. очолював Олег Васильович Коркушко.

У складі відділу функціонують три групи – ішемічної хвороби серця та мікроциркуляції (керівник – доктор медичних наук, професор Вікторія Юріївна Жарінова), дихання і газообміну (керівник – доктор медичних наук Ервін Османович Асанов), клінічного вивчення геропротекторів (керівник – доктор медичних наук, професор Валерій Броніславович Шатило).

Основні напрями наукових досліджень: вивчення закономірностей функціонування фізіологічних систем організму у людей похилого і старечого віку (серцево-судинної, дихальної, ендокринної, видільної, системи травлення); аналіз вікових особливостей патогенезу, діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів; з’ясування чинників і механізмів прискореного старіння людини, розробка методів його профілактики та корекції порушених функцій старіючого організму.

Академік НАМН України, член-кореспондент НАН України та РАН, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
Олег Васильович КОРКУШКО

У відділі досліджено зміни різних ланок і функцій серцево-судинної системи при старінні, вікові особливості механізмів нейрогуморальної регуляції. Показано зниження з віком адаптаційних можливостей серцево-судинної системи, її резистентності до дії стресових чинників, обґрунтовано і впроваджено медикаментозні і немедикаментозні методи корекції патологічних стресових реакцій організму.

Встановлено зростання з віком тромбогенногопотенціалу крові, підвищення її в’язкості, агрегаційної активності тромбоцитів і еритроцитів, зниження фібринолітичних властивостей крові, обмеження адаптаційних можливостей системи гемостазу за умов дії стресових чинників (жирове навантаження, введення адреналіну). Показано, що характерним для старіння є розвиток ендотеліальної дисфункції, яка проявляється порушенням вазомоторної, антитромбоцитарної, антикоагулянтної та фібринолітичної активності ендотелію. Ці порушення посилюються при серцево-судинних захворюваннях і відіграють важливу роль у дестабілізації гемоваскулярного гомеостазу, зростанні частоти тромбоемболічних ускладнень у хворих літнього віку. Розроблено ефективні методи діагностики та лікування ішемічної хвороби серця, порушень серцевого ритму, серцевої недостатності, створено діагностичні алгоритми для визначення ризику розвитку аритмій, інфаркту міокарду, серцевої недостатності в осіб старших вікових груп. Запропоновано і впроваджено індивідуальні програми профілактики кардіоваскулярної смерті, які базуються на результатах визначення вікових особливостей морфо-функціонального стану міокарда, судин та мікросудинного русла з використанням новітніх діагностичних маркерів-кардіотропних аутоантитіл, маркерів апоптозу клітин.

У напрямку клінічної фізіології дихальної системи охарактеризовані вікові зміни вентиляційної функції легень, бронхіальної прохідності, дифузійної здатності легень, легеневого кровотоку, кисневотранспортної функції еритроцитів, споживання кисню тканинами. Обґрунтована концепція розвитку гіпоксії при старінні, з’ясовано її механізми. Охарактеризовано значимість вікових змін дихальної системи у розвитку її захворювань. Встановлено зниження адаптаційних можливостей дихальної системи при старінні. Показано, що причиною зниження резистентності до гіпоксії є недостатність компенсаторних реакцій дихальної і серцево-судинної системи, порушення мікроциркуляції і функції ендотелію судин. Розроблено патогенетично обґрунтовані методи корекції гіпоксичних станів в літньому віці – застосування стимуляторів тканинного дихання, геріатричних засобів, інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань, дихальних тренувань з підвищеним опором на видиху. Спільно із НТТУ «КПІ» розроблений, запатентований і впроваджений в практику апаратно-програмний комплекс «Гіпотрон М» для проведення гіпоксичних тренувань.

З’ясовано особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень у людей старшого віку. Розроблено і впроваджено схеми лікування таких хворих із використанням медикаментозної та немедикаментозної терапії, комплексів фізичної реабілітації, метаболічних антигіпоксичних засобів.

У напрямку дослідження проблеми прискореного старіння визначено чинники, які прискорюють або сповільнюють вікові зміни організму, розроблено методи визначення функціонального віку серцево-судинної і дихальної системи, автономної нервової системи, що має важливе значення для діагностики варіанту старіння і диференційованого призначення геропротекторів, оцінки їх ефективності.

Проведено клінічну апробацію полівітамінних комплексів,препаратів плаценты, спленіну, тималіну, пептидних препаратів епіфізу, мелатоніну, метаболічних комплексів (окремо та у різних поєднаннях)у людей з прискореним старінням. Розроблено і впроваджено схеми диференційованого застосування геропротекторних засобів, визначено їх клінічну ефективність. Показано, що тривале застосування пептидних препаратів приводить до стійкого покращення функціонального стану і якості життя людей літнього віку, сповільнення вікових змін фізичної і розумової працездатності, нормалізації ліпідного і вуглеводного обміну, покращення прогнозу у хворих з хронічною ІХС. Для корекції порушених при старінні функції організму розроблено і впроваджено програми фізичних тренувань та інтервальних нормобарчних гіпоксичних тренувань з урахуванням індивідуальних особливостей організму.

З’ясовано механізми предіабетичних порушень вуглеводного обміну, які у людей старшого віку є головним чинником розвитку цукрового діабету 2-го типу. Встановлено роль інсулінорезистентності у формуванні дисліпідемій, дисфункції ендотелію, артеріальної гіпертензії, порушень мікроциркуляції, протромботичних змін гемостазу, хронічного запалення та інших факторів кардіоваскулярного ризику. Обґрунтовано і впроваджено методи корекції цих порушень (мелатонін, пептиди,  інтервальні гіпоксичні тренування).

Відзнаки і нагороди. Чеботарьов Д.Ф.Заслужений діяч науки і техніки УРСР (1964), Державна премія України (1984), Орден «За Заслуги»IIIступеня (1998),орден Дружби (2003), Міжнародна премія ім. Ф. Верцара (1986), премія ім. М.Д. Стражеска НАН України (1995), премія ім. С.П. Боткіна РАМН (1994).Коркушко О.В.Заслужений діяч науки і техніки УРСР (1984), Державні премії УРСР (1984) та України (1997,2003), премія ім. М.Д. Стражеска НАН України (1995), премія ім. Д.Ф. Чеботарьова НАН України (2010), премія ім. С.П. Боткіна РАМН (1994).Шатило В.Б. – премія ім. Д.Ф. Чеботарьова НАН України (2010), грамота Верховної Ради України (2008).Жарінова В.Ю. – премія ім. Д.Ф. Чеботарьова НАН України (2012).

Наукові публікації відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів

Контакти: телефони: +38 (044) 430-4157, 432-8677 (факс), 428-2207, факс: +38 (044) 430-32-33.

Запитання або повідомлення для керівництва відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів
Всі поля обов'язкові до заповнення